Kontakt: info@vljohvi.ee   Jõhvi facebook

Printer Friendly, PDF & Email

Valimisliit “Jõhvi” programm
2017-2021
Perekeskne Jõhvi!

Программа избирательного союза «Йыхви» 2017 – 2021
Семейный Йыхви!

10. Selge ja arusaadav valitsemine ning asjaajamine
10. Чёткое и понятное управление, а также делопроизводство

Üks olulisematest demokraatliku valitsemise kriteeriumitest on läbipaistev ja korruptsioonivaba valitsemine, selleks rakendame ka neid meetmeid, mis on tehtud aasta jooksul: 

10.1. Regulaarne inimestele selgitamine tehtavatest ja kavandatavatest töödest, sammudest massimeedia kanalite ning kaasajastatud web-kodulehe kaudu;
 
10.2. Iga-aastased vallavanema kohtumised (otse küsimuste-vastuste vormis) Jõhvi elanikega, et kuulata inimeste soove, selgitada kitsaskohti ning eelarvesse kavandatavate vahendite eesmärgipärasust; 

10.3.Tagada vallavalitsuses maksimaalselt tähelepanelik suhtumine inimeste põhjendatud vajadustesse, koos selgete vastustega, miks niimoodi on või millal olukorra lahendamine on võimalik. 

Одним из важнейших критериев демократического управления является прозрачное и бескоррупционное управление, для этого будем использовать такие меры, как мы уже использовали в течение года: 

10.1. Регулярное оповещение людей о сделанных и планируемых работах и шагах через медийные каналы  и осовремененную веб-страницу;  

10.2. Ежегодные встречи волостного старейшины с жителями Йыхви (в форме прямых вопросов и ответов), чтобы  услышать пожелания людей, выявить проблемные места, а также целесообразность запланированного использования бюджета; 

10.3. Обеспечение в волостной управе максимально внимательного отношения к обоснованным потребностям, с чёткими ответами, почему именно так или когда ожидается решение вопроса.