Kontakt: info@vljohvi.ee   Jõhvi facebook

Printer Friendly, PDF & Email

Valimisliit “Jõhvi” programm
2017-2021
Perekeskne Jõhvi!

Программа избирательного союза «Йыхви» 2017 – 2021
Семейный Йыхви!

6. Tasuta huviharidus
6. Бесплатное обучение по интересам

Lapse loominguline ja igakülgne areng sõltub tema osalemisest ka huvihariduse poolt pakutavatest võimalustest, mis on tihti seotud perede materiaalsete võimalustega, võimaldab saavutada järgnevaid eesmärke: 

6.1. Rakendada Jõhvis võimalusi, et laps saaks vähemalt ühes huviringis osaleda tasuta, mis koos tasuta ühistranspordiga tagab lapse reaalse arendamise võimaluse, s.t. tulevikus ka parema hariduse ning kõrgema kvalifikatsiooniga töökoha; selleks arendada  uusi huviringe, mis edendavad laste kaasaegsete innovatiivsete tehnoloogiatega seotud ettevõtlikust; 

6.2. Tasuta huviharidus kui lapse hõivatust tagav tingimus koos kriminaalennetusega võimaldab vähendada noorte kuritegevust ning arendada  uusi huviringe, mis edendavad laste kaasaegsete innovatiivsete tehnoloogiatega seotud ettevõtlikkust; 

6.3. Arendada raamatukogu teenuseid, samas peab arvestama raamatukaupluse ja kinosaali vajadust (laiendada raamatukogu hoonet või projekteerida uut). 

Творческое и разностороннее развитие ребёнка зависит от его участия в обучении по интересам, которое часто зависит от материальных возможностей семей, поэтому для достижения целей следует: 

6.1. Создать в Йыхви возможности, чтобы ребёнок мог хотя бы в одном из кружков по интересам участвовать бесплатно, что вместе с бесплатным транспортом обеспечит ребёнку реальную возможность развития, т.е. в будущем лучшее образование, а также работу с более высокой квалификацией, для этого необходимо развивать новые кружки по интересам, которые разовьют в детях предприни-мательские способности, путём использования современных инновационных технологий; 

6.2. Бесплатное образование по интересам является условием загруженности детей, что, совместно с криминальной превентивностью, позволит уменьшить молодёжную преступность;   

6.3. Развивать услуги библиотеки, при этом не следует забывать и  нужды книжного магазина и кинозала (расширить здание библиотеки или спроектировать новое).