Kontakt: info@vljohvi.ee   Jõhvi facebook

Printer Friendly, PDF & Email
Eduard East

Eduard East

Kandidaat nr.
208

Edasiviivad ja kaalutletud otsused!
Ведущие вперёд и взвешенные решения!

Jõhvi vallavanem 19.05.2016-16.07.2017.

Töökogemus

Avalik sektor: ca 13 aastat (Ida-Viru Maavalitsus jurist ca 3.a., maasekretär ca 7.a. Narva linnapea ca 2.a. ja Jõhvi vallavanem ca 1 .a.).

Erasektor: ca 11 aaastat (AS Hansa Liising Eesti ca 7.a., Agenio Õigusbüroo OÜ ca 1.a., AS Narva Bussiveod tegevdirektor,  juhatuse liige ca 3.a.).

Arendav töö: Tartu Ülikooli Narva Kolledži lektor õigusteaduse alal ligi 5.a.

Nägemus ühiskonna toimimisest

Ühiskond saab hästi toimida ainult siis, kui on loodud tingimused majandusele, mille baasil saab arendada ühiskonna väärtusi konkreetse inimese heaoluks – nendeks on esmajoones meditsiin, haridus, erinev sotsiaalne kindlustatus, kultuur ja sport.

Ühiskond on nagu perekond, kus tuleb otsustada, kuhu kulutada teenitud raha – kindlasti laste arengule ja vanavanemate heaolule, aga loomulikult ka pere tänapäeva vajadustele ja tuleviku kindlustamisele.

Kohaliku võimu ülesanded

Olla näoga inimeste poole ja reageerida ühiskonna vajadustele. Kindlasti selgitada, miks on rakendatud üks või teine lahendus.

Juhtimisel tugineda selgetele ja kollegiaalsetele otsustele, lähtudes kehtivatest õigusaktidest.  Vähendada bürokraatiat ettevõtlusele ja kiirendada protsesse töökohtade loomiseks.

Lihtne reegel - käituda niimoodi, et ei oleks piinlik vaadata korralike inimeste silmadesse.


Волостной старейшина Йыхви 19.05.2016-16.07.2017.

Опыт работы

Публичный (государственный) сектор: около 13 лет (волостная управа Ида-Вирумаа, юрист около 3 лет, волостной секретарь около 7 лет. Мэр города Нарва около 2 лет и волостной старейшина Йыхви около 1 года).

Частный сектор: около 11 лет (акционерное общество Hansa Liising Eesti около 7 лет, юридическое бюро Agenio около 1 года, акционерное общество Narva Bussiveod, исполнительный директор и член правления около 3 лет).

Работа в сфере образования: лектор по юриспруденции Нарвского колледжа Тартуского университета около 5 лет. 

Видение того, как действует общество

Общество может действовать успешно лишь тогда, когда созданы условия для экономики, на базе которой, во имя благосостояния конкретного человека, можно развивать общественные ценности – которыми в первую очередь являются медицина, образование, различное социальное обеспечение, культура и спорт.

Общество как семья, где нужно принимать решение, на что потратить заработанные деньги – конечно же на развитие детей и поддержание благосостояния старшего поколения, ну и конечно же, на сегодняшние нужды семьи и обеспечение будущего.

Задачи местных органов власти

Быть к людям лицом и реагировать на нужды общества. Обязательно разъяснять, почему принято именно данное решение. В управлении опираться на чёткие и коллегиальные решения, исходя из правовых актов.

Ограничить бюрократию для предпринимательства и ускорить процессы для создания рабочих мест.

Простое правило – вести себя так, чтобы было не стыдно смотреть в глаза порядочным людям.

Eduard East on kompetentne, probleemidesse süvenev ja pühendunud tippjuht, kelle olulisimaks visiooniks on kodukant, kus oleks hea elada kõigil selle piirkonna inimestel.

Eduard East nimetab end „kohalikuks aborigeeniks” – Saaremaalt pärit isa ja Valgevenest pärit ema pojana on ta elanud kogu elu Ida-Virumaal ning kasvatanud kodukohta armastama ka oma lapsed.  
Ta on töötanud mitmetel ametikohtadel, mis on võimaldanud arendada nii oma regiooni kui ka ühiskonda tervikuna.

Eduard, kuidas oleks kõige õigem teie senine töökogemus kokku võtta?
Loe edasi

Artiklid