Kontakt: info@vljohvi.ee   Jõhvi facebook

Printer Friendly, PDF & Email

Eduard Easti tõde ja õigus / Правда и справедливость Эдуарда Эаста

Eduard East
Kolmapäev, 27. september, 2017

 

Olen oma tegevuses omavalitsusjuhina lähtunud järgmistest põhimõtetest:
 • Juristina mõistan seaduste järgimise tähtsust
 • Kodanikuna hindan avatud juhtimisstiili 
 • Inimesena meeldib mulle ausus

Just nende põhimõtete pärast on minu taha koondunud 31 kandidaati Jõhvi vallas. Ühtse meeskonnana me moodustame valimisliidu Jõhvi.

Oleme loobunud kohalikus valimiste eelses poriloopimises osalemisest. Aga hing ei anna rahu ja ei saa oma vaatenurka avamata jätta.

Elle Seliverstova

Jõhvi Hooldekeskuse juhtum – Elle Seliversovale elutöö eest tänutäheks 6 kuu palk

13. juulil 2017 otsustas SA Jõhvi Hooldekeskus nõukogu vastastikusel kokkuleppel pikaaegse juhatuse liikme Elle Seliverstova ametist tagasi kutsuda. Elle oli 16 aastat Hooldekeskust vedanud, teinud seal head tööd ja nüüdseks jõudnud väärikasse ikka.

Pikema otsimise peale oli leitud uus juht Keskusele – energiline ja mitme kõrgharidusega Messurme Pissareva

Vastavalt Elle Seliverstovaga sõlmitud lepingule oli sellisel juhul ette nähtud igati õigustatud hüvitis pika töö eest. Loomulikult otsisin vallavanemana seaduslike võimalusi Ellele lepingulised hüvitised välja maksta. Lepingu temaga oli alla kirjutanud Allan Mänd.

Mina olen toiminud seadusi järgides ja õiglaselt.

Eduard Eastist juhina

Vallavanemana olen ma kohaliku võimu esindaja ja selle tegevjuht. Minu arvates on vallajuhil kolm ülesannet:

 • Kuulata inimesi
 • Rääkida inimestega
 • Panna vallavalitus tööle inimeste heaks

Aastase Jõhvi vallavanema perioodi kolm suuremat kordaminekut:

 • Jõhvi Vene Põhikooli renoveerimisprojektile raha leidmine ja Puru tee läbimurde ehituse käivitamine.
 • Koos Eesti Arhitektide Liiduga Eesti Vabariik 100 raames nn Hariduslinnaku arhitektuurikonkursi läbiviimine.  See on Jõhvi jaoks tähtis avaliku ruumi pikendus mööda promenaadi nn Hariduslinnakusse Hariduse tänava ümbruses. 
 • Palju värsket verd valla juhtimisse ehk palju uusi spetsialiste.


Hea Jõhvi elanik, 15. oktoobril on valik Teie teha!

Eduard East,
Valimisliidu Jõhvi esinumber.

В своей деятельности на посту руководителя самоуправления я исходил из следующих принципов:

 • Как юрист пониманию важность следования закону
 • Как гражданин ценю открытый стиль управления 
 • Как человеку мне нравится честность

Именно из-за этих моих принципов за мной пошёл 31 кандидат в Йыхвиской волости. Мы как одна команда образуем избирательный союз Йыхви. 
Мы отказались от участия в поливании других грязью в период предвыборной кампании. Однако душа моя неспокойна и я не могу не раскрыть своего взгляда на дела в Йыхви. 

 

История с Йыхвиским центром (домом) опеки и выплата компенсации Элле Селиверстовой в размере 6 месячных зарплат в благодарность за работу всей её жизни

13.07.2017 совет дома опеки принял решение по взаимной договорённости об отзыве руководителя центра Элле Селиверстовой  из членов совета. Элле руководила  домом опеки в течение 16 лет, успешно там работала и к настоящему времени достигла почтенного возраста.

После длительных поисков был найден новый руководитель центра опеки – энергичная, с несколькими высшими образованиями,  Месурме Писарева.

В соответствии с заключённым с Элле договором, ей полагалась обоснованная компенсация за длительную работу. Естественно, как волостной старейшина, я искал законные возможности по выплате Элле такой компенсации. Договор с ней был подписан Алланом Мяндом.

Я действовал по закону и с учётом справедливости.

Eduard East bussiroolis

Эдуард Эаст в качестве руководителя

Старейшина волости  является представителем местной власти и её руководителем. По моему мнению, у руководителя волости имеется три основных задачи: 

 • Выслушивать людей
 • Говорить с людьми
 • Организовать работу волостной управы во благо людей

Три самых крупных успеха за период нахождения на посту старосты Йыхвиской волости:

 • Нахождение финансирования на проект по реновации Йыхвиской основной школы и запуск строительства дороги в Пуру. 
 • Проведение архитектурного конкурса Образовательного городка, совместно с Союзом архитекторов Эстонии, в рамках 100 лет эстонской республике. Это важное для Йыхви продолжение общественного пространства вдоль т.н. променада в Образовательный городок в окрестностях улицы Харидузе.  
 • Много свежей крови, т.е. новых специалистов, в руководстве волостью. 

Доблестный житель Йыхви, 15 октября выбор будет за Вами!

Эдуард Эаст,
Первый номер в избирательном союзе Йыхви.