Kontakt: info@vljohvi.ee   Jõhvi facebook

Printer Friendly, PDF & Email

Jõhvi Teataja: Põhikooli direktor lahkus ametist

Jõhvi põhikool
Esmaspäev, 1. Mai, 2017

24. mai oli viimane tööpäev eesti põhikooli direktorile Liina Mihkelsonile. Tema ametist vabastamise põhjused esitab vallavanem alljärgnevas pöördumises põhikooli pere poole.

Austatud õpetajad, hoolekogu liikmed ja lastevanemad!

Käesolevaga teavitan teid Jõhvi põhikooli direktori Liina Mihkelsoni ametist vabastamisest alates 25.05.2017.

Vallavalitsuse 28.02.2017. a korraldusega nr 2216 algatati teenistuslik järelevalve Jõhvi põhikooli direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle. Järelevalve tegemiseks kaasati sõltumatu ekspert ja tulemused on kajastatud 31.03.2017 koostatud õiendis (avaldatud vallavalitsuse kodulehel dokumentide registris – toim.).

Palusime direktorilt selgitusi õiendis toodu kohta (L. Mihkelson kinnitas allkirjaga dokumentide puudumist) ning jõudsime kõikide asjaolude ja faktide kaalumise tulemusena järeldusele, et töökohustuste rikkumiste hulk ja ulatus on liiga suur, et Liina Mihkelson saaks töösuhet jätkata.

KOKKUVÕTE

1. Õiendis on rikkumisi fikseeritud 17 punktis.

2. Ametist vabastamise korralduse põhjenduseks on kaheksa olulisemat rikkumist: kooli päevakava ei ole kehtestatud, arenguvestluste korda ei ole kehtestatud, kooli sisehindamise korda ei ole kehtestatud, kooli palgakorralduse põhimõtteid ei ole kehtestatud, töölepingud ei ole sõlmitud nõuetekohaselt ning ametijuhendeid ei ole direktori käskkirjaga kehtestatud, haridusliku erivajadusega õpilaste koordineerijat ei ole määratud, pikapäevarühma töökorraldust ega päevakava ei ole kehtestatud, arengukava puudumine seab löögi alla koolile vajalike miljoniliste investeeringute taotlemise haridus- ja teadusministeeriumi programmist (nagu vene põhikoolile).

Pr Mihkelson ei ole tänase päevani neid dokumente vallavalitsusele esitanud, kuigi vastuses õiendile väitis ta, et kõik dokumendid on olemas. Tal oli puuduste kõrvaldamiseks ja dokumentide esitamiseks aega 2,5 kuud.

EDASPIDINE OLUKORD

Korraldusega on direktori ülesannete täitmine alates 25.05.2017 pandud Vivika Nõmmele, kes koos Jõhvi vallavalitsusega tagab kooli õpilastele õppeprotsessi sujuva toimimise, lõpueksamite korraldamise, lõputunnistuste vormistamise ja lõpuaktuste organiseerimise ning muud vajalikud toimingud. Ta on põhikooli direktori kohusetäitja kuni vastava konkursi korraldamiseni ja valitud direktori ametisse nimetamiseni.

JÄRELDUS

Vallavalitsus ei saanud jätta reageerimata nii ulatuslikele töökohustuste rikkumistele, sest argumendid on liiga kaalukad. Olen kindel, et mõistate toodud argumente. Me kõik soovime koolile ainult paremat ning usun, et rahulikus meeleolus parandame olukorda ja liigume edasi. Vallavalitsus kui koolipidaja peab tagama, et koolis oleks kõik korrektne ning sellega oleks tagatud õppeprotsessi kvaliteet ja sujuvus.

Lugupidamisega

Eduard East

Vallavanem